Trüki

Ehituslik projekteerimine

NOWAP Projekt teostab kõiki ehitusprojekti staadiume: eskiis-, eel-, põhi- kui tööprojekt.

Projekteerimine ja projekteerimise või ehitamisega kaasnevad teenused või tööd põhinevad ehitus- ja projekteerimisvaldkonna spetsialistide teadmistel ja kogemustel. Projekteerimine on:

 • ehitise või selle osa arhitektuurne ja ehituslik kavandamine;
 • ehitise tehnosüsteemide kavandamine;
 • ehitises kasutatavate tehnoloogiate kavandamine;
 • ehitise elueast lähtuv ehitise nõuetele vastava kasutamise ja hooldamise tehnomajanduslik hindamine;
 • ehitise lammutamise kavandamine.

Projekteerimise tulemuseks on ehitusprojekt. Ehitusprojekt jaguneb peamiselt järgnevatesse staadiumitesse:
 • Eskiisprojekt – vajalik tellijale ja omavalitsusele esmase kooskõlastuse saamiseks projekti jätkamise võimalikkusest.
 • Eelprojekt – vajalik Päästeameti, tehnovõrkude kavandaja, muude võrkudega liitumiste kooskõlastamiseks ning omavalitsuselt ehitusloa taotlemiseks.
 • Põhiprojekt – sobilik lähtematerjal ehituspakkumiste korraldamiseks tööde mahtude arvutamiseks. Sisaldab hoone detailset lahendust.
 • Tööprojekt - vajalik juba välja valitud ehitusettevõtte töömeestele juhiseks tööde tegemisel, kui teada kasutatavad ehitustehnoloogiad ning konkreetse tarnija ehitusmaterjalid ning seadmed.


Eelprojekt, põhiprojekt ja tööprojekt on vajalikud eeskätt suurte ehitiste puhul. Väiksemate ehitiste puhul võib projekteerimine piirduda ühe või kahe etapiga. Peamised dokumendid enne projekteerimise alustamist:

 • Katastriplaanid ja servituutide plaanid
 • Detailplaneering ja seletuskirjad
 • Tehnovõrkudega liitumise tingimused
 • Tehnilised tingimused projekteerimiseks
 • Krundi geodeetilised ja topograafilised alusplaanid
 • Keskkonnamõjude eeluuring
 • Muinsuskaitse eritingimused
 • Projekteerimise lähteülesanne

Ehitusloa taotlus Ehitusluba on eelduseks nii uue ehitise püstitamiseks kui ka olemasolevate ehitiste laiendamiseks, ümberehitamiseks või lammutamiseks. Ehitusloa andmed kantakse Riikliku ehitisregistri veebilehele. Ehitusloa väljastamise kord on määratud EV Ehitusseadusega §22-28, ja selle taotlemisele kehtestatud reeglid ja taotlusvormid EV Majandusministeeriumi määrusega „Ehitusloa taotlemise vorminõuded ja esitamise kord” (24.12.2002 nr 66) ning määrusega „Ehitise kasutusotstarve loetelu” (26.11.2002 nr 10). Viimase järgmine on oluline hilisema kasutusloa saamisel. Kohalik omavalitsus peab väljastama ehitusloa või sellest keeldumise 20 päeva jooksul. Ehitusluba on tähtajatu v.a. juhul, kui ehitusega ei ole alustatud 2 aasta jooksul. Selle tõttu on oluline ehituse alustamise formaalne registreerimine.

Kasulikke linke: