Trüki

Detailplaneeringute koostamine

NOWAP Projekt aitab kinnistute detailplaneeringute koostamisel kui ka juba olemasolevate planeeringute muutmisel. Omame pikaajalist kogemust nii Põhja-Eestis (Ida- ja Lääne-Virumaal, Harjumaal) kui Läänemaal. Oleme valmis tegutsema üle Eesti.

Detailplaneeringu eesmärk on kohaliku omavalitsuse poolt maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel (vt Planeerimisseadus). Detailplaneering koostatakse valla või linna väiksema osa kohta, samuti eraisiku eravalduses oleva kinnistu kohta ja on kavandatava arendustegevuse aluseks. Detailplaneeringu koostamist korraldab kohalik omavalitsus. Detailplaneeringu olemasolust ja selles määratud maa kasutamise sihtotstarbest sõltub märkimisväärselt kinnistu hind. Enne detailplaneeringu kehtestamist pole võimalik kohalikust omavalitsusest ehitusluba taotleda.

Detailplaneeringu eesmärkideks on:

 • Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine,
 • Krundi ehitusõiguse määramine,
 • Hoonestusala piiritlemine,
 • Tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine,
 • Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete tagamine,
 • Ehitistevaheliste kujade määramine,
 • Tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine,
 • Keskkonna mõju hindamine,
 • Kaitsealade ja üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamine, muutmine või lõpetamine,
 • Vajadusel ettepanekute tegemine maa-ala või üksikobjekti kaitse alla võtmiseks,
 • Ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmiseks,
 • Servituutide määramiseks,
 • Muude õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine.
Detailplaneeringu koosseisus peab olema vähemalt üks detailplaneeringu lahendusi illustreeriv joonis, et muuta planeering avalikustamisel ja otsustamisel osalejatele arusaadavamaks. Kehtestatud detailplaneering on aluseks uute katastriüksuste moodustamisele ning olemasolevate katastriüksuste piiride muutmisele detailplaneeringu koostamise kohustuse korral.

Detailplaneeringu koostamise võib jagada järgmisteks tegevusteks:
 • Tutvumine üldplaneeringuga kohalikus omavalitsuses
 • Detailplaneeringu algatamise taotlus kohalikule omavalitsusele
 • Detailplaneeringu algatamise otsus kohalikust omavalitsusest
 • Detailplaneeringu koostamise korraldamise ja finantseerimise õiguse üleandmise leping (projektijuhtimisleping)
 • Omavalitsuse lähteülesanded detailplaneeringu jaoks
 • Geodeetiliste tööde teostamine detailplaneeringu alusplaani jaoks
 • Detailplaneeringu mahus tehniliste tingimuste taotlemine kommunikatsiooni ettevõtetelt
 • Detailplaneeringu eskiisi koostamine
 • Detailplaneeringu eskiisi esitamine kinnitamiseks omavalitsusele (vajadusel parandused)
 • Detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamine ametkondades (vajadusel)
 • Detailplaneeringu projekti koostamine (seletuskiri, joonised)
 • Detailplaneeringu projekti kooskõlastamine ametkondadega
 • Detailplaneeringu esitamine omavalitsusele vastuvõtmiseks
 • Detailplaneeringu avalikustamine
 • Detailplaneering teede ja tehnovõrkude lepingu sõlmimine omavalitsusega
 • Detailplaneeringu kehtestamine
Detailplaneeringu koostamiseks vajalik aeg jaguneb kahte ossa.

Esiteks – detailplaneeringu kavandi koostamine, mille kestus võib ulatuda 1-3 kuuni.
Teiseks – detailplaneeringu menetlusprotsess kuni selle kehtestamiseni, mis võib kesta 3-6 kuud, kuid lahkhelide ja vaidluste puhul on raskesti prognoositav. Kui on ette näha, et detailplaneeringu kehtestamine võib võtta oluliselt pikema aja kui projekti ettevalmistamise etapi tegevused, siis võib projekti üldkestuse lühendamiseks lisaks eskiisprojektile omal vastutusel tellida ka eelprojekti ning mõningatel juhtudel isegi põhiprojekti staadiumi, kuid teostajana omapoolset garantiid ei saa pakkuda.

Detailplaneeringu kavandi esitamisel kohalikule omavalitusele menetlemiseks, tähendab tellijale möödapääsmatut ooteaega seoses omavalituse menetlusprotseduuridele seadusega sätestatud ajalistele piirangutele:
 • Planeeringukava menetluse alustamise otsus (1 nädal),
 • Teate avaldamine pressis detailplaneeringu algatamise kohta (1 nädal),
 • Planeeringukava avalik väljapanek (2 nädalat),
 • Teade avaliku arutelu kohta ja tulemuste menetlemine (1 nädal),
 • Avalik arutelu ja selle tulemuste menetlemine (2 nädalat),
 • Ettepaneku kooskõlastamine maavalituses (4 nädalat),
 • Detailplaneeringu vastuvõtmine ja kehtestamine (2 nädalat);
Antud ajad on seadusest tulenevad ooteajad, ega sisalda kõiki toiminguid. Detailplaneerimise praktikast võib järeldada, et keskmine planeeringu kehtestamine õnnestub harva alla 6 kuu ja vaidluste korral võib kesta mitmeid aastaid.

NOWAP Projekt on valmis aitama kõigi oluliste detailplaneeringu protsessi etappide läbimisel alates üldplaneeringuga tutvumisest kuni detailplaneeringu lõpliku kehtestamiseni.

Detailplaneeringu koostamise maksumus oleneb suurel määral konkreetsest projektist, krundi iseloomust, keskkonnatingimustest ja keskkonnamõju eelhindamise vajalikkusest. Konkreetse hinnapakkumise saamiseks palume esmalt saata ­oma soov, kontaktandmed ja kinnistu aadress koos katastritunnusega e-mailile E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud , misjärel võetakse Teiega ühendust.